Tovar doručujeme Slovenskou poštou

Posta

Balík

Balík je jednoduchá a cenovo výhodná služba na zasielanie tovaru v rámci Slovenska, ku ktorému dostanete doklad o jeho podaní. Balík doručíme na adresu alebo si ho adresát môže vyzdvihnúť na pošte alebo v BalíkoBOXeInformácie o pohybe balíka je možné získať prostredníctvom Track & Trace.


Lehota prepravy

Zodpovednosť

 • za nedodanie, stratu, zničenie, odcudzenie, poškodenie obsahu alebo za úbytok obsahu balíka je poskytovaná náhrada vo výške skutočnej škody, najviac však do výšky poistenia (ak bola vyznačená), inak do výšky dvojnásobku najnižšej ceny za Balík na poštu za každých aj začatých 500 g obsahu.

Doporučená zásielka

Kvalitná, rýchla a spoľahlivá služba určená na zasielanie písomných oznámení v rámci celého Slovenska s potvrdením o podaní a na požiadanie aj o dodaní (doručenka). Informácie  o pohybe doporučenej zásielky je možné získať prostredníctvom Track & Trace.

Charakteristika

Lehota prepravy
 • doporučený list 1. triedy - nasledujúci pracovný deň po dni podania
 • doporučený list 2. triedy - druhý pracovný deň po dni podania
 • doporučený list slepecký - druhý pracovný deň po dni podania
 • Norma kvality je definovaná v Požiadavkách na kvalitu univerzálnej služby.
Hmotnosť
 • doporučený list 1. a 2. triedy: do 2 kg
 • doporučený list slepecký: do 7 kg
Rozmery a obal
 • min.: 14 x 9 cm, max.: súčet dĺžky, šírky a hrúbky je max. 90 cm, pričom najväčší rozmer nesmie presiahnuť 60 cm
 • doporučený list nepravidelných tvarov - vypočítajte si rozmer vašej zásielky
 • doporučenú zásielku je možné podávať len v novom uzatvorenom obale; doporučený list slepecký nad 3 kg sa odporúča previazať špagátom, príp. opatriť pútkami
Za doporučenú zásielku môžete zaplatiť
 • v hotovosti, poštovými známkami, prevodom, úverom poštovného, výplatným strojom
Zodpovednosť
 • za nedodanie, stratu, poškodenie, odcudzenie alebo zničenie obsahu doporučeného listu je poskytovaná náhrada škody vo výške dvadsaťnásobku ceny za službu Doporučene v zmysle Tarify.

IV. Dodacie podmienky 

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u vopred dohodnutého dodávajúceho, ak nebude vyslovene dohodnuté inak.

2. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho dodaním tovaru pod odkladacou podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

3. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky, najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú prepravcom, prípadne za nedodanie tovaru zavinené zadaním nesprávnej adresy kupujúcim.

4. Tovar je pri doprave bezpečne zabalený a prelepený páskou. Pri preberaní tovaru odporúčame kupujúcemu skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť svojím podpisom na prepravnom liste. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, ktorého prevzatie potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby bez vád, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

5. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a službám ešte neprešlo na kupujúceho. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia tovaru kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

6. Predávajúci dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a daňový doklad - faktúru, príp. zjednodušený daňový doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list.